Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenia dodatkowe

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia KL i NNW klient może dodatkowo wykupić poszerzające ubezpieczenie.

Dodatkowe ubezpieczenia turystyczne w zakresie:
* pokrycia kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) – KLA,
* wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku – NNW,
* odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC/O, OC/R,
* pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego – BP,
* pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrót – O/R,
* pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu – O/H (nowość na rynku),
* pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego – O/L (nowość na rynku).

Zwróć uwagę że posiadanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) nie przesądza, że pomoc medyczna będzie w 100% bezpłatna dla nas. W tym momencie obowiązują nas takie same zasady jakie obowiązują obywateli danego kraju, w którym jesteśmy. W niektórych krajach określone działania z zakresu opieki zdrowotnej są płatne lub częściowo odpłatne. Posiadając EKZ musimy zapłacić za nie, a potem możemy starać się o refundację całkowitą lub częściową. W takich krajach jak Francja, Belgia, Luksemburg są szczególne warunki korzystania ze świadczeń medycznych.

Szczegółowe informacje NFZ dla krajów:
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska (Poland)
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Znajdują się na stronie NFZ:
www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2