ZASIŁKI dla bezrobotnych

ZASIŁKI dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu zarejestrowanemu we właściwym Urzędzie Pracy,
jeżeli (art. 71, ust. 1 i 2 ustawy):

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia lub przygotowania zawodowego

2) w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
zatrudnienia z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego,
od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
prowadzenia działalności gospodarczej i opłacał składkę ZUS,
wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania,
jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia
został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni
opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej
za granicą u pracodawcy zagranicznego
był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant
był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymogi jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o status bezrobotnego:

nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,

poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

jest zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

nie uczy się w szkole (oprócz szkoły dla dorosłych lub szkoły wyższej w systemie niestacjonarnym,

ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,

nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,

nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzeniaProgram do płac i kadrDobry, tani i prosty w obsłudze program kadrowo-płacowy.www.madar.com.pl za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,

nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych (z pewnymi wyjątkami),

nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,

nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,

nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania,

nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkolnego.

Okres pobierania
zasiłku okresla Urzędu Pracy zwykle jest to 6 miesięcy (art.73 ust.1pkt. 1 ustawy ) natomiast bezrobotni
powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20 – letni okres uprawniający
do zasiłku posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy .

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od dnia rejestracji

90 dni, gdy w czasie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron (art. 75 ust.2 pkt. 2 ustawy)

180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy
spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego)
bez wypowiedzenia (art. 75 ust 2. pkt. 3 ustawy)
okresu za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie (art. 75 ust.2 pkt. 4 ustawy).
uwaga! Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art. 73 ust. 4 i art. 75 ust. 1 i 2 .

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU:

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i
którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego (art. 72, ust. 2 ustawy)

od 5 do 20 lat stażu pracy 100% zasiłku podstawowego

co najmniej 20 lat stażu pracy 120% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 3 ustawy)

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest
wypłacany w okresach miesięcznych z dołu (art. 72 ust.6,7,8,9 i 10 ustawy).

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:

– podstawowy(100%) 551,80

– obniżony (80%) 441,50

– podwyższony (120%) 662,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

– odbywania szkolenia (40% zasiłku dla bezrobotnych)

– kontynuowania nauki (50% zasiłku dla bezrobotnych) 220,80
275,90

– odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (140 % zasiłku dla bezrobotnych ). 772,60

3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych

– 20% zasiłku podstawowego 110,40

4. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 275,90

5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 275,90

6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min.6,50/godz.

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
zgłosiła ten fakt do Urzędu Pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni,
zgłosi się do Urzędu Pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni
od dnia ustania zatrudnienia i przedstawi świadectwo pracy (lub inny dokument),
posiada prawo do zasiłku na okres uzupełniający, skrócony o okres pobranego wcześniej świadczenia
(art.73 ust. 5, 6 ustawy).

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU:

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:
upłynie okres, na który został on przyznany
osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
szkolenia, czy też podjęcia prac interwencyjnych lub robót publicznych (art. 75, ust. 1, pkt. 1 ustawy)
w okresie do 30 dni osoba bezrobotna przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej
brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (za ten okres zasiłek nie przysługuje) (art. 75 ust. 3 ustawy).

ZASADY WYPŁATY ZASIŁKU:
Wypłaty świadczeń dla bezrobotnego nastepują przy spełnieniu
poniższych warunków:

Złożenia na piśmie, comiesięczne oświadczenie o uzyskanych przychodach do dnia wypłaty świadczenia.

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, bezrobotny ma obowiązek zawiadomić
Urząd Pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego
oraz dostarczyć je niezwłocznie wraz z oświadczeniem o uzyskanych przychodach.

W przypadku niezłożenia w/w oświadczenia w wyznaczonym terminie, Urząd zawiesza wypłatę
wyżej wymienionych świadczeń do odwołania.

Informacja dla osób bezrobotnych dotycząca zasad wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, stypendium,
dodatku aktywizacyjnego oraz szkoleniowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.)
(Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz.2607).
+ zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz.1746).
(Rozp. II) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz.2222).
+ zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz.1747).