ABSOLWENCI – PRACA DLA STUDENTÓW

ABSOLWENCI – PRACA DLA STUDENTÓW
Na rynku pracy dla absolwentów kryzys pogłębia się, to już prawdziwy dramat.

Kolejny rok /2008-2009/ w którym znaczna część absolwentów uczeli nie znajduje miejsca
na rynku pracy. Ponad 22 tys. świeżo upieczonych absolwentów pozostaje
bezrobotnymi.

Kryzys nadal najboleśniej uderza w młodych ludzi.

Odsetek bezrobtnych wśród absolwentów zanotował dużo większy wzrost niż w całej populacji Polaków.

Czy dekoniunktura najbrutalniej odbija się na młodych z powodu braku doświadczenia
w walce o miejsca na rynku pracy ?

Dlaczego absolwenci nie są łakomym kąskiem dla pracodawców ?


W 2008 roku 70 tys. absolwentów uczelni nie znalazło pracy.

Co zrobić, by polskie szkoły wyższe nie wypuszczały magistrów powiększających
grono bezrobotnych, a specjalistów poszukiwanych na rynku pracy?

To studenci oraz absolwenci są siłą napędową rynku pracy.

W 2008 roku zatrudnienia nie znalazło ponad 20% młodych ludzi (15-24 lat).
W tym spośród 500 000 absolwentów uczelni wyższych w roku 2008 – 17% skończyło na bezrobociu.

Miejsc pracy przybywało i to w branżach , które są obecnie najbardziej pożądane.

Ponadto z Polski wyjeżdżło ok. 800-900 tys. osób rocznie w poszukiwaniu pracy za granicą.

W wiekszości byli to młodzi pracownicy między innymi absolwneci którzy,
nie znaleźli pracy w Polsce.

Do poprawy sytuacji na polskim rynku pracy przyczyniłby się wzrost gospodarczy,
dobra koniunktura światowa oraz firmy, które tworzą nowe miejsca pracy.

Niestety w obecności kryzysu globalnego nie należy szybko oczekiwać znaczącej poprawy.

Gdzie szukać pomocy? od czego zacząć?

Młody bezrobotny, zarejestrowany w urzędzie pracy, w pierwszej kolejności powinien skorzystać z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Pomocy może też szukać w klubach pracy.

Pośrednictwo pracy to kojarzenie osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami zainteresowanymi znalezieniem odpowiednich pracowników.

Celem poradnictwa zawodowego jest ukierunkowanie młodych ludzi w wyborze zawodu, udzielanie indywidualnych porad zawodowych, a także kształtowanie aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Zajęcia w klubie pracy obejmują metody i techniki efektywnego poszukiwania zatrudnienia, prezentowania własnych możliwości intelektualnych i zawodowych wobec pracodawców, pobudzenia mobilności zawodowej i kształtowania umiejętności samoprezentacji.

STAŻ

Główną formą pomocy dla młodych bezrobotnych może być staż. Dzięki niemu absolwenci różnego typu szkół ponadpodstawowych mogą zdobywać bądź doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Staż nie tylko pozwala uzupełnić wiedzę zdobytą w szkolnej ławie doświadczeniami w miejscu pracy, ale też daje szansę na „zaistnienie” przed pracodawcą. Pracodawca w trakcie odbywania stażu ma bowiem możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej, społecznej i indywidualnej stażysty. Jeżeli temu ostatniemu uda się przekonać pracodawcę do swoich umiejętności, wówczas niejednokrotnie zostaje on zatrudniony na stałe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Bezrobotny odbywa staż na stanowisku pracy na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie, ustalonego przez pracodawcę, a zaakceptowanego przez powiatowy urząd pracy. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje bezrobotnego. W czasie stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Skierowanie na staż może otrzymać osoba bezrobotna, która nie przekroczyła określonego limitu wieku, tj.:

nie ukończyła 25 lat lub

nie ukończyła 27 lat – w przypadku absolwentów szkół wyższych – i w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy.

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Okres trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu.

W sprawie skierowania osoby bezrobotnej do odbycia stażu może wystąpić:

powiatowy urząd pracy, na wniosek lub za zgodą bezrobotnego,

pracodawca poprzez złożenie w powiatowym urzędzie pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Oprócz stażu zawodowego istnieją też inne programy walki z bezrobociem,
z których może skorzystać absolwent.
Jednak nie są one tak atrakcyjne, jak staż.
Jest to przygotowanie zawodowe (dla osób mające wykształcenie, które nie pozwala im na znalezienie pracy
i które mają już pewne doświadczenie zawodowe).

A prace interwencyjne i roboty publiczne są raczej skierowane do osób,
które już długo nie pracują. Pomimo tego, że za staż nie dostaje się dużego wynagrodzenia,
jest szansa, że dobry stażysta zostanie w firmie zatrudniony na stałe.