UE DOTACJE

UE DOTACJE dla FIRM


>Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie regiony uzyskają wsparcie materialne z funduszy strukturalnych.

Zasady wykorzystania środków z Unii Europejskiej na rozwój regionalny określa Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Warsztaty były skierowane do wszystkich potencjalnych projektodawców Priorytetu I i III (bez działania 3.4.) ZPORR, a w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego przewiduje możliwość realizacji bardzo szerokiego zakresu zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości maksymalnie 75% ich wartości, w ramach priorytetów i działań:

Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Celem realizacji I priorytetu ZPORR jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów jako miejsca pracy i życia mieszkańców. Do działań realizowanych w ramach priorytetu należą:
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Infrastruktura ochrony środowiska
Regionalna infrastruktura społeczna
Rozwój turystyki i kultury
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

Priorytet III. Rozwój lokalny Celem trzeciego priorytetu jest wzmocnienie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym.
Do działań realizowanych w ramach priorytetu należą:
Obszary wiejskie
Obszary podlegające restrukturyzacji
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Mikroprzedsiębiorstwa
Lokalna infrastruktura społeczna
Program określa zasady wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionalny, przewiduje możliwość realizacji bardzo szerokiego zakresu zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości maksymalnie 75% ich wartości.
Głównym celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Formę realizacji i kontroli projektów, wypełnianie umów, potwierdzanie płatności, monitoring oraz promocję projektów, przedstawili specjaliści z Pomorskiego Urząd Wojewódzkiego będącego Instytucją Pośredniczącą w realizacji programu ZPORR.
Wszelkie materiały szkoleniowe zostały przekazane samorządom celem ich dalszego rozpowszechnienia wśród instytucji i organizacji pozarządowych, pozostałym zainteresowanym przekazane będą drogą elektroniczną.
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu koordynuje działania związane z przepływem informacji nt. ZPORR.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie

http://arimr.gov.pl

odpowie na Twoje problemy oraz na bieżąco przedstawia:

Aktualności – komunikaty Rzecznika Prasowego

Struktura Organizacyjna ARiMR

Informator dla Beneficjentów

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fundusze strukturalne

Dopłaty bezpośrednie

Pomoc finansowa na rynkach owoców i warzyw

Pomoc finansowa na rynku rybnym

SAPARD

Kredyty preferencyjne

Inne formy pomocy

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS)

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Departament Kontroli na Miejscu

Akty Prawne

Opracowania i Publikacje

Przetargi

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

Telefon: 0-800 38-00-84

Tel.: 318-42-20

Fax: 0-22 318-53-30

Adres e-mail:

info@arimr.gov.pl

Jeśli chcecie Państwo zadać pytanie i uzyskać szybko odpowiedź,
prosimy kierować korespondencję pod adresy e-mail
Odziałów Regionalnych ARiMR właściwych dla miejsca Państwa zamieszkania.

Adresy e-mail:

pomorski@arimr.gov.pl